Važnost porodice


Porodica verovatno ima najvažniji uticaj na život deteta od prvog susreta sa svetom i prvih emocija do nesvesnog formiranja sopstvenog stava i pogleda. Od rođenja, naša porodica utiče na naš pogled na svet i vodi nas ka racionalnom donošenju odluka, igrajući veliku ulogu u našem razvoju sve do ranog odraslog doba. U idealnom svetu, porodica treba da obezbedi bezbedno, stabilno okruženje sa puno ljubavi koje će omogućiti svakom članu, a posebno deci, da se razvijaju bez ograničenja iu skladu sa svojim potencijalima.

Važno je da porodica bude zajedno
Zašto je porodica toliko važna?
Porodična jedinica je prepoznata kao najvažnija društvena institucija čija je primarna i ključna uloga vezana za brigu i razvoj deteta.

Ljubav, podjednako neophodna za socijalni i emocionalni razvoj deteta, dobija se u porodici kroz pozitivne porodične interakcije.
Porodična ljubav i negovanje su važan preduslov za zdravije odnose kasnije u životu.

Porodica pruža zaštitu omogućavajući pojedincu da se oseća zaštićeno i slobodno da ispuni svoj potencijal.

Porodica nudi neke od najvrednijih pojmova o životu i prve uzore, pre svega kroz ulogu roditelja, ali i preko drugih članova porodice, kao što su braća i sestre, bake i deke, ujaci i tetke itd.

Iako škola ima važnu ulogu u socijalizaciji dece, porodica je ključna za taj proces. Jednostavno, porodica pruža prvi stepen obrazovanja i socijalizacije, jer usađuje suštinske i trajne vrednosti, koje se kasnije prenose na potomke.
Istina je da su neke od osnovnih porodičnih vrednosti zapravo temelj našeg društva jer je porodica mali odraz društva, u njegovoj strukturi, jasno definisanim ulogama i dužnostima, pravilima i odgovornostima.

Porodične vrednosti

Iako nije uvek lako definisati autentične porodične vrednosti, pošto se one često razlikuju od jedne epohe do druge, ili od kulture do kulture, postoji opšti sistem vrednosti koji porodica treba da obezbedi. Biti dobar čovek, produktivan član društva, svestan svog okruženja i drugih bića – to su vrednosti koje se stiču u zdravim porodicama. Važno je naglasiti da se ove vrednosti dele kroz bezuslovnu porodičnu ljubav. Jednostavno rečeno, dobra porodica je stabilno okruženje koje pruža sigurnost pojedincu, što mu omogućava da ispuni najviše težnje.

Dobra porodica pruža:

Osjećaj pripadnosti. Da bi se dobro snašao u svetu, izuzetno je važno da se pojedinac oseća prihvaćeno i integrisano. Osećaj pripadnosti treba prvobitno da se oseća u porodici. Drugim rečima, osoba treba da se oseća voljenom i prihvaćenom, svesna svog mesta i uloge u strukturi porodice.
Porodična podrška. Podrška je od vitalnog značaja za uspeh u životu. A porodica je mesto gde se najiskrenije oseća podrška. Stoga, zdrava porodica nudi ohrabrenje svakom članu da pokuša da ostvare svoje snove. Porodica je takođe mesto gde se čovek može odmoriti nakon neuspeha ili proslaviti svoje uspehe. Posedovanje podrške omogućava čoveku da radi stvari sa više samopouzdanja i postiže bolje rezultate, do kojih bi bilo mnogo teže doći bez adekvatne podrške.

Osećaj svrhe. Osećaj svrhe je od vitalnog značaja za osobu da bude proaktivna i da prihvati različitost života. Osoba koja ima cilj i misiju na poslovnom ili porodičnom nivou, imaće više snage i doživeće radost obavljajući razne svakodnevne aktivnosti. A porodica je mesto gde ljudi uče prve i neke od najvrednijih životnih lekcija, koje zauzvrat pomažu čoveku da definiše svoje mesto i ulogu u svetu.

Porodica u društvu

Čini se da se u savremenom društvu mnoge vrednosti, pa i porodične, preispituju. Ipak, ono što je neupitno jeste značaj porodice u stvaranju otvorenog, demokratskog i tolerantnog društva.

Zapravo, porodica obavlja brojne funkcije ključne za pravilan razvoj društva u celini:

  • druženje dece
  • pružanje emocionalne i praktične podrške svim svojim članovima
  • regulisanje seksualne aktivnosti i reprodukcije
  • obezbeđuje društveni identitet svojim članovima
  • Istraživanje je takođe potvrdilo da:

Stabilne i zdrave porodice odgajaju decu koja pozitivno doprinose društvu u kojem žive. Roditelji češće učestvuju u društvenim aktivnostima nego ljudi koji žive sami. Tako roditelji stvaraju pozitivan uzor svojoj deci pokazujući da je aktivno učešće u različitim društvenim aktivnostima najbolji način da se bude član društva.

Dobro vaspitanje i stabilne porodične vrednosti predstavljaju efikasnu prevenciju protiv nepoželjnih oblika ponašanja, poput kriminalnih radnji.
Drugim rečima, koristi koje stabilna i zdrava porodica ima za čitavo društvo su ogromne.